28/10/08

Marcar

Un cop tenim clar el què hem de plantar i com, passem a marcar el camp de com han d'anar orientades les passades i els marges que hem de deixar a les vores.

Primer marquem amb guix tota la vora amb els marges que ens interessin. La distància que deixarem entre la vora i el primer cep, serà d'entre 6 i 8 metres, si hi ha un camí o camp que podem trepitjar deixem el marge més estret, i si hi ha una paret, torrent o obstacle inamovible el deixarem sempre més ample. Quan les passades vénen de biaix passarem amb 5 metres, però mai deixarem el pas just que ens obligui a cada passada, anar a girar al cap.

Tenint el camp amb les mides preses i la orientació adequada, marquem la passada "guia" amb una canya a cada punta. A partir d'aquesta, a la distància de 2,60, i un angle de 90º, anem marcant totes les altres amb una canya a cada cap, fins arribar a la última, de manera que puguem estendre el filferro guia d'un costat a l'altre el més exacte possible.

Si les passades han de tenir més de 120 o 130 ceps farem un pas al mig, ja que ens facilitarà moltes feines. I algun any de collita abundant, collint amb la màquina, podrem buidar les torbes més sovint.
En cas de un camp amb corba, si és prou llarg, el partim en dues parts amb un pas ample al mig, i amb un angle adequat per tal de fer coincidir les passades d'un tram amb les de l'altre.